Selskabets love -

§ 1. NAVN

Stk. 1
Institutionens navn er Dansk Medicoteknisk Selskab - DMTS. På engelsk er navnet:  Danish MedTech Society. 

 

§ 2. FORMÅL


Stk. 1. Dansk Medicoteknisk Selskabs formål er at fremme folkesundheden ved at styrke innovation
og anvendelse af Medicoteknik og ved at fremme den videnskabelige og tekniske udvikling
på det medicotekniske område.

Stk. 2. Formålet søges opfyldt blandt andet ved, at:
* Facilitere vidensdeling og samarbejde mellem industri, uddannelses- og sundhedssystem
* Skabe kontakt mellem medicoteknisk interesserede med forskellig uddannelse og erhvervstilknytning
* Styrke medicoteknisk faglighed
* Formidle gensidig uddannelse mellem grupperne i form af møder, kongresser, studiekredse
   og lignende
* Synliggøre og udbrede kendskab til det medicotekniske landskab og aktiviteter
* Samarbejde med de nordiske og internationale selskaber for medicoteknik.§ 3. MEDLEMSFORHOLD

Stk. 1
Som ordinære medlemmer kan optages alle enkeltpersoner, der er interesseret i fremme af selskabets formål.

Stk. 2
Momsregistrerede firmaer, der er registreret i det Centrale Virksomheds Register med et CVR-nummer (samme som virksomhedens SE-nummer) kan optages som firmamedlemmer med ret til deltagelse i selskabets almindelige virksomhed. Ved valg og afstemning på generalforsamlingen har et firmamedlem kun én stemme.

Stk. 3
Anmodning om optagelse som ordinært medlem eller som firmamedlem stiles til bestyrelsen. Bestyrelsen beslutter, om den pågældende kan optages som medlem.

Stk. 4
Udmeldelse kan kun ske til en 1. januar og kun efter skriftlig henvendelse til selskabet.

Stk. 5
Kontingent opkræves forud for 1 år ad gangen.


§ 4. LEDELSE OG KOMPETENCE


Stk. 1
Øverste myndighed i Dansk Medicoteknisk Selskab er generalforsamlingen, mens den daglige ledelse forestås af bestyrelsen.

Stk. 2
Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år senest sammen med landsmødet. Den indvarsles af bestyrelsen mindst 14 dage forud ved udsendelse af dagsordenen til alle medlemmer. Forslag, som et medlem ønsker behandlet på generalforsamlingen, stilles skriftligt og skal være formanden i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen afholdes.
Dagsordenen skal mindst omfatte:
Valg af dirigent
Regnskab for det forløbne år. Budget for det løbende år, herunder fastsættelse af kontingent.
Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
Valg af revisorer.
Eventuelt.

Stk. 3
En ekstraordinær generalforsamling skal afholdes inden 6 uger, når mindst 3 bestyrelsesmedlemmer eller mindst 10 medlemmer forlanger det og samtidigt opgiver forhandlingsemnet. En ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes med mindst 14 dages varsel ved skriftlig meddelelse.

Stk. 4
Selskabets bestyrelse består af 8-12 medlemmer. Bestyrelsesmedlemmer, 2 suppleanter og revisor plus revisorsuppleant vælges ved den ordinære generalforsamling for 2 år. Ved valg af bestyrelsesmedlemmer skal der tages hensyn til medicoteknikkens forskellige grene bliver alsidigt repræsenteret. Således tilstræbes det, at der i bestyrelsen er repræsentation af fagpersoner indenfor medicoteknik og nært beslægtede områder fra hospitalerne, regionerne, universiteterne, industrien og fra det lægefaglige område.

Selskabet bestyrelse suppleres af et antal konsulenter herunder studenterrepræsentanter fra universitetsuddannelserne, der dækker medicoteknik og nært beslægtede områder.

Stk. 5

Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand, sekretær og kasserer.

Stk. 6
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

Stk. 7
Foreningen tegnes af mindst 2 ud af følgende: formand, kasserer, næstformand.
Kassereren kan dog disponere og betale efter den i §4 stk.6 nævnte forretningsorden.

Stk. 8
En del af foreningens opsparing må placeres i værdipapirer, som f.eks. obligationer og aktier, der af bestyrelsen anses for pålidelige.
Investeringerne foretages ikke indenfor det medicotekniske område.§ 5 REGNSKAB OG REVISION

Stk. 1
Dansk Medicoteknisk Selskabs regnskabsår er kalenderåret.

Stk. 2
Selskabets regnskab revideres af den på generalforsamlingen valgte revisor.

Stk. 3
For selskabet hæfter kun den til enhver tid værende formue.


§ 6. LOVÆNDRINGER OG EKSKLUSION

Stk. 1
Ændring af selskabets love eller eksklusion af medlemmer kan kun ske med vedtagelse på 2 på hinanden følgende generalforsamlinger, og ved hver generalforsamling kræves mindst 2/3 af de afgivne stemmer.
Ved den sidste af disse generalforsamlinger kan medlemmer skriftligt afgive deres stemme vedrørende forslaget til lovændring eller eksklusion. Brevstemmer skal, for at være gyldige, være bestyrelsen i hænde senest dagen før generalforsamlingen.


§ 7. OPHØR OG LIKVIDATION

Stk. 1. Beslutning om selskabets ophævelse træffes efter samme regler, som gælder for ændring
af selskabets love.


Stk. 2. Ved beslutning om ophævelse og opløsning af selskabet skal selskabets midler tilfalde
en anden almenvelgørende forening eller selskab med et tilsvarende eller lignende formål i
overensstemmelse med Dansk Medicoteknisk Selskabs vedtægter.


Ovenstående love er vedtaget ved Selskabets generalforsamling, den 29. marts 1974.Andre dateringer:

 • Selskabet blev stiftet den 27. november 1973
 • Selskabet blev optaget i Forenings-registeret den 2. august 1977
 • 5, stk. 2 blev ændret den 10. marts 1997
 • 4, stk. 4 ændret den 26. marts 2001
 • Selskabets navn ændret den 26. maj 2004
 • 3, stk. 3 ændret den 26. maj 2004
 • 3, stk. 2 og §4, stk. 4 ændret den 12. maj 2005
 • 4, stk. 4 ændret den 9. marts 2006
 • 4, stk. 4 ændret den 17. marts 2009
 • 4, stk. 2 ændret den 17. marts 2010
 • 4 stk. 7 tilføjet den 15. marts 2016
 • 4 stk. 4-5 ændret den 11. marts 2018
 • §2 og §7 ændret den 26.06.2018 og skal bekræftet på næste generalforsamling
 • §2 og §7 ændringer godkendt på ekstraordinær generalforsamling 9. oktober 2018
 • §2 og §7 ændringer endeligt godkendt på den ordinære generalforsamling 8. oktober 2019
 • §4 stk.8 er tilføjet og endeligt godkendt på den ordinære generalforsamling 11.oktober 2022
 • §1 stk.1 Det engelske navn er ændret 10. oktober 2023