MEDICOTEKNISKE LINKS

Her er en samling af links til ...

Biokemisk Forening
Foreningens formål er at skabe kontakt mellem forskere og udvikle interessen for biokemi og bioteknologi i Danmark, Danmark
Danish Student Society for Biomaterials (DSSB)
DSSB står for arrangementer og tiltag til gavn for studerende på Danmarks Tekniske Universitet af Medicin og Teknologi studerende, Danmark
Akademiet for de Tekniske Videnskaber (ATV)
ATV er en uafhængig institution, der har til formål på et fagligt grundlag at fremme den teknisk-videnskabelige forskning og sikre anvendelsen af dens resultater for at øge værdiskabelsen og velfærden i det danske samfund, Danmark, Danmark
Alexandra Instituttet - sundhedsITnet
Samarbejde og innovation på tværs af universiteter, sundhedsvæsen, erhverv og patienter. Det er formålet med sundhedsITnet, netværk for sundhedsteknologisk vidensdeling. Netværket samler aktørerne på området omkring en helhedsorienteret tilgang til sundheds-it, Danmark, Danmark
Innovationsnetværk for Biosundhed
Biopeople (Innovationsnetværk for Biosundhed) help academia and industry to co-create and develop ideas into new projects, products and services to benefit global health and welfare. Biopeople is part of the permanent Danish infrastructure for innovation established and co-funded by the Danish Agency for Science, Technology and Innovation, Danmark, Danmark
Dansk Patient Sikkerhedsdatabase
Rapportering af utilsigtede hændelser til amtskommunen samt se årsrapporter, nyhedsbreve, statistikker mv. omhandlende emner fra rapporteringssystemet, Danmark, Danmark
Dansk Standard
http://www.ds.dk/da/, Danmark
Center for Evaluering og Medicinsk Teknologivurdering
CEMTVs primære opgave er gennem medicinsk teknologivurdering MTV og evaluering af sundhedsvæsenets virksomhed at bidrage til kvalitetsudvikling og effektiv ressourceudnyttelse i det danske sundhedsvæsen. Vigtige målgrupper er de sundhedsfaglige miljøer, beslutningstagere på alle niveauer og forskningsmiljøerne, Danmark, Danmark
Centrale Videnskabsetiske Komité
Det videnskabsetiske komitésystem består af Den Centrale Videnskabsetiske Komité og otte regionale komitéer. Det videnskabsetiske komitésystems opgaver er ifølge loven at sikre at biomedicinske forskningsprojekter gennemføres videnskabsetisk forsvarligt og, at forsøgspersoner, der deltager i et biomedicinsk forskningsprojekt, beskyttes med hensyn til rettigheder, sikkerhed og velfærd, samtidig med at der skabes mulighed for udvikling af ny, værdifuld viden., Danmark, Danmark
Dansk Godkendelse af Medicinsk Udstyr
DGM er dansk bemyndiget organ og løser godkendelses- og certificeringsopgaver i henhold til: Bekendtgørelse om medicinsk udstyr og bekendtgørelse om medicinsk udstyr til in vitro-diagnostik, Danmark, Danmark
Dansk Institut for Medicinsk Simulation
Er etableret af Københavns Amt på Amtssygehuset i Herlev med det formål at øge kvaliteten og sikkerheden i patientbehandlingen via uddannelses-, forsknings- og udviklingsaktiviteter for sundhedsfagligt personale - primært læger og sygeplejersker, Danmark, Danmark
Dansk Pacemaker register
The Danish Pacemaker Register (DPR) was started in January 1982 and has since then used the European Pacemaker Patient Identification Card proposed by The European Working Group on Cardiac Pacing (EWGCP) for collecting data., Danmark
Danske Regioner
Danske Regioner er interesseorganisation for de fem danske regioner. Foreningens mission er at varetage regionernes interesser nationalt og internationalt. Her kan man læse om Danske Regioner, foreningens værdier, bestyrelse, udvalg og medarbejdere, Danmark, Danmark
Datatilsynet
Fører tilsyn med enhver behandling, der er omfattet af lov om behandling af personoplysninger, Danmark, Danmark
DSI Institut for Sundhedsvæsen
DSI Institut for Sundhedsvæsen er et selvejende analyseinstitut. Instituttet driver forsknings-, formidlings- og rådgivningsvirksomhed for og med det danske sundhedsvæsen, Danmark, Danmark
Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsenet (IKAS)
IKAS har til opgave at drive og udvikle Den Danske Kvalitetsmodel (DDKM). DDKM er et aftalebaseret kvalitetssystem, der er med til at sikre kvaliteten i de helt eller delvist offentligt finansierede sundhedsydelse., Danmark
Invest in Denmark
Invest in Denmark’s goal is to make foreign investors aware of the high level of competence and experience within business areas like Information Communications Technology (ICT), Life Sciences and Renewable Energy where Denmark holds proven competitive global strenghts. Add to that an excellent geographical location and outstanding infrastructure making Denmark the ideal hub for Northern Europe, Danmark., Danmark
Lægemiddelstyrelsen
Lægemiddelstyrelsen administrerer lovgivningen om lægemidler, medicintilskud, apoteker, medicinsk udstyr og euforiserende stoffer. Det overordnede mål for Lægemiddelstyrelsen er at sikre, at lægemidler, der anvendes i Danmark, er af tilfredsstillende kvalitet, er sikre at bruge og har den tilsigtede virkning, Danmark, Danmark
Lægemiddelstyrelsen Medicinpriser
Søgeside medicinpriser, Danmark, Danmark
Lægemiddelstyrelsen Medicinsk Udstyr
Overvåger medicinsk udstyr på det danske marked ved bl.a. at modtage og behandle de anmeldelser af hændelser og ulykker, som fabrikanter, personale på sygehuse m.fl. indberetter. Opgaverne varetages af Sektionen for Medicinsk Udstyr, Danmark, Danmark
Mini-MTV - Sundhedsstyrelsen
Mini-MTV er er fleksibelt værktøj, der kan anvendes af sygehus- og afdelingsledelser, når de overvejer at indføre en medicinsk teknologi. Mini-MTV er udviklet til at kunne indpasses lokale og regionale budget- og planlægningsprocesser. Mini-MTV kan tilbyde et bidrag til beslutningsgrundlag på det tidspunkt, hvor der er behov for det, Danmark, Danmark
Netværk af forebyggende sygehuse i Danmark
Kvalitetsudvikling og implementering af sygdomsforebyggelse, sundhedsfremme og rehabilitering i et sammenhængende patientforløb på tværs af sektorer, Danmark, Danmark
Netværkscentret AAU Innovation
Netværk der har til formål at skabe et forum, hvor de etablerede forskningsmiljøer på Aalborg Universitet og Aalborg Sygehus samt virksomheder og organisationer, der forsker, udvikler, producerer og rådgiver inden for det medicotekniske område, kan samles til diskussion, videns- og erfaringsudveksling, Danmark, Danmark
Patent- og Varemærkestyrelsen
Bidrage til fremme af kreativitet og innovation og dermed styrke erhvervslivets konkurrencekraft på det nationale og internationale marked. Patent- og Varemærkestyrelsen bevilger patent- og designrettigheder samt registrerer brugsmodeller og varemærker, Danmark, Danmark
Patientforeninger i Danmark
Links til oplysninger om sygdoms- og handicaporganisationer i Danmark, Danmark, Danmark
ScanBalt
Vil fremme viden, uddannelse, forskning, teknologioverførsel, innovation og økonomisk udvikling, Danmark, Danmark
Statens Institut for Strålehygiejne
Instituttet varetager opgaver af strålebeskyttelsesmæssig karakter inden for de områder, hvor der anvendes ioniserende stråling, særligt i forbindelse med brugen af røntgenanlæg og radioaktive stoffer., Danmark, Danmark
Statens Serum Institut
Statens Serum Institut er en international bioteknologisk forsknings- , produktions- og servicevirksomhed. Instituttet forebygger og bekæmper smitsomme sygdomme og medfødte lidelser, Danmark, Danmark
Sundhedsstyrelsen
Sundhedsstyrelsens opgaver varetages af chefer og med- arbejdere i en række fagkontorer - og institutter inden for sammenhængende fagområder. Hertil kommer embeds- lægerne og en række sagkyndige rådgivere, Danmark, Danmark
Teknologirådet
Udbrede kendskabet til teknologi, dens muligheder og dens konsekvenser for både mennesker, samfund og miljø, Danmark, Danmark
TELEKAT
Forsknings- og innovationsprojektet TELEKAT har fokus på at udvikle nye forebyggende pleje- og behandlingsmetoder til kroniske patienter i eget hjem ved brug af telehomecare teknologi., Danmark, Danmark
(NBC)
,